TFG


NORMATIVA TFG APROBADA NO CURSO ACADÉMICO 2014/15DATAS DE DEFENSA E DEPÓSITO DOS TFG NA CONVOCATORIA ESPECIAL DE OUTUBRO 2014

  • Entrega en Rexistro O día 22 de outubro
  • Defensa os días 3 y 4 de novembro


DATAS DE DEFENSA E DEPÓSITO DOS TFG 2013/14

Na última reunión da Comisión de Seguemento dos TFG de Comunicación Audiovisual acordáronse as datas de defensa e depósito correspondentes ás convocatorias de xuño e xullo do curso 2013/14.

En principio resérvanse 3 días para a celebración dos actos de defensa en cada convocatoria. Nunha reunión posterior --e en función do número de traballos depositados finalmente en cada unha das convocatorias-- establecerase se é preciso que o tribunal actúe o primeiro día asignado en cada unha delas, ou que o faga tamén no segundo ou terceiro. A orde de defensa con horario concreto para cada alumna e alumno será determinada tamén nesa reunión.


CONVOCATORIA XUÑO
CONVOCATORIA XULLO
Data límite de depósito
Venres 30 de maio de 2014
Luns 30 de xuño de 2014
Datas de defensa
09, 10 e 11 de xuño
14, 15 e 16 de xullo

Lémbrovos que o depósito deberá realizarse conforme ó regulamento vixente, dispoñible en:
"3. A solicitude de presentación, dirixida á Comisión, efectuarase a través dun Rexistro Oficial da Universidade de Vigo e deberá ir acompañada de tres copias do traballo en formato impreso ou tres copias en pendrive (un pendrive para cada integrante do tribunal) e una cuarta  copia en CD/DVD para a Biblioteca da Universidade de Vigo. Poderá aportarse a documentación ou material adicional que se estime oportuno para que sexa tomada en consideración polo Tribunal avaliador".

Na mesma reunión da Comisión de Seguemento acordouse que o tribunal único para todas as convocatorias estea formado polos docentes Anna Amorós, Jorge Lens, Mónica Valderrama e Montserrat Doval. A configuración dun tribunal único foi unha proposta realizada e aprobada previamente na reunión de profesorado do Grao na que se abordou a configuración da PDA.

Como aclaración cara o alumnado, cómpre especificar que o tribunal estará constituído por 3 membros que rotarán cando quen defenda sexa un dos seus titorizados.


LISTADO DE ALUMNOS/TFG/TITOR ACADÉMICO CURSO 2013-14


Propostas temáticas para a titorización de Traballos Fin de Grao
en Comunicación Audiovisual

Curso académico 2013-14
link solicitude alumnado para inscripción

O PRAZO REMATA O XOVES 7 DE NOVEMBRO DE 2013


Xesús A. Laxe Picos

1.Música e sociedade. Propostas dirixidas ao estudo da a creación, difusión e producción musical e a interrelacións coa sociedade. A música como feito e reflexo de dinámicas socioculturais. Propostas orientadas ao estudo descritivo e comprensivo das expresións musicais e da música como integrante das industrias culturais e creativas, en contextos socioculturais rexidos pola dinámica de definición de identidades.

2. Creatividade e industrias culturais. Proposta dirixida a identificación dos procesos e propostas creativas nalgún dos campos das industrias culturais, e da súa transformación en produtos o servizos dirixidos ao público. O contexto da creación e os seus referentes; a comunicación e difusión das obras; a comercialización e produción artística. Propostas orientadas ao estudo descritivo e comprensivo de subsectores das expresións culturais, de estudos de caso, de experiencias da inserción das propostas creativas na esfera da economía e do consumo da cultura.

3. As construccións da ruralidade ou do medio ambiente a través dos medios de comunicación. Análise das representacións da ruralidade o do medio ambiente contemporáneos a través dun ou diversos medios de comunicación. Identificación e descrición de usos dos espacios rurais ou medio ambientais; dos sentidos outorgados e difundidos polos media; do recoñecemento dos actores sociais e o das súas interaccións a hora de facer prevalecer determinadas representacións sociais. Aproximación descritiva e avaliativa da difusión mediática do entorno cara a comprensión dos procesos de construción social da realidade.


Mónica Valderrama Santomé

1.  Tendencias creativas en medios emerxentes e novos formatos de publicidade audiovisual.
2.  Programación, autopublicidade e identidade televisiva.
3.  Novas tecnoloxías da comunicación. Web 2.0.: ferramentas de aproveitamento “amateur” para a elaboración de espazos cun fin publicitario por parte das persoas e organizacións.
4.  Moda e Comunicación.
5.  Análisis comparado de la autopromoción de la ficción seriada.


Mercedes Román Portas

1.  Cine: cine e historia. Cine y literatura. El cine dentro del cine. Música y cine. Filmografía de algún país.
2.  Historia de los medios de comunicación: Cambios en el siglo XXI. Empresas y medios de éxito: Pixar, Google, Facebook, etc.
3.  Teoría de la comunicación.


Adela García-Pintos Escuder

Análisis estratégico del sector audiovisual. Propuestas de mejora.


Benigno Fernández Salgado

1.  Estudos Culturais
Lingua, literatura e cinema galegos
Historia e crítica do cine en Galicia
Industrias culturais en galego
Políticas lingüísticas e culturais
2.  Estudos Gramaticais e Sociolingüísticos
As linguas da Internet e dos medios de comunicación: guións, traducións, subtitulacións e dobraxes

Miguel Anxo Fernández
1. Crítica audiovisual.
2. Dirección artística
3. Historia do cine

Isabel Martínez Martínez (Beli)
1.  Desarrollo, producción y realización de cine documental.
2.  Nuevas narrativas y nuevos lenguajes cinematográficos.
3.  Videocreación y nuevas propuestas audiovisuales.
4.  Desarrollo de proyectos audiovisuales.
5.  Desarrollo y producción de obras de ficción.

Oswaldo García Crespo
1.  Nuevos lenguajes y modelos productivos audiovisuales.

2.  Formatos y procesos de producción audiovisual.


Jorge Lens

1.  Trabajos prácticos de fotografía 
En este apartado tienen cabida todos aquellos trabajos prácticos fotógráficos que abarquen cualquier ámbito de la fotografía: artístico, publicitario, documental, moda, retrato, paisaje, etc           
2.  Trabajos teóricos en torno a la historia de la fotografía, técnica fotográfica o fotografía contemporánea (publicitaria, moda, documental, artística, etc.)


Montse Doval

1.  Comunicación en redes sociales
2.  Periodismo en Internet
3.  Investigación en teorías de la comunicación

Alberto Dafonte
1. Elaboración de portfolio e currículo creativo para o mercado laboral
Traballos prácticos  nos que o alumnado cree un portfolio profesional para a búsqueda de emprego e unha campaña de promoción persoal. O traballo incluirá unha fase de investigación e análise sobre a marca persoal e as ferramentas más axeitadas para desenvolvela.


2. Branding: análise e creación de marcas
Investigacións ou propostas prácticas sobre creación de marcas dende unha perspectiva integral. Caben tamén traballos de análise e comparación sobre a evolución dunha marca ou selección de marcas.


3. Novas tendencias da publicidade audiovisual
Investigacións sobre as últimas tendencias en contidos audiovisuais con finalidade publicitaria e a súa integración multipantalla  (branded content, virais, socialTV, etc.).


4. SocialTV e transmedia: investigación sobre as redes sociais e aplicacións second screen na creación e promoción de contidos audiovisuais
Investigacións sobre a relación actual entre contidos audiovisuais, redes sociais e aplicacións second screen que ofrecen unha experiencia de consumo mellorada ós espectadores, novas plataformas de creación de contido e unha nova vía de promoción para as obras audiovisuais.


5. Investigación sobre televisión: Television Studies
Baixo a denominación de Television Studies agrúpanse todas aquelas investigacións que teñen a televisión como obxecto de estudo. Así pois, baixo esta liña de investigación caben traballos de tipo teórico sobre televisión en calquera dos aspectos que non foron contemplados nas liñas de investigación anteriores: xéneros televisivos, historia da televisión ou de formatos concretos, o negocio televisivo, a programación televisiva, publicidade televisiva, creación de marca en contidos televisivos, análise de tendencias publicitarias audiovisuais, etc.


Xosé Rúas Araújo

1.  Propaganda Audiovisual: cine, radio y TV
2.  Terrorismo y Cine
3.  Música y Propaganda
4.  Arte y Propaganda
5.  Los presidentes americanos en el cine
6.  Comunicación Política y Electoral
7.  Los Debates Electorales en Televisión
8.  Nuevas Tecnologías aplicadas a la Comunicación Política
9.  Neurocomunicación

Susana Domínguez Quintas
1.  Géneros periodísticos
2.  Cibergéneros
3.  Periodismo y literatura

Fortunato Rodríguez (Tito)
1.  Guión y realización de una pieza de animación en dos posibles variantes: dibujos animados en Flash o técnica de stop-motion.
2.  Proyectos Multimedia cuyo formato de salida y presentación sea un documento HTML.
3.  Trabajo de investigación sobre historia o técnicas de animación

Ana Dopico
1.  Análisis del comportamiento del consumidor en el sector audiovisual y multimedia.
2.  Nuevas técnicas de fidelización de clientes en el sector audiovisual. 
3.  Desarrollo de productos y orientación al mercado en el sector audiovisual. 
4.  El sector audiovisual y la Responsabilidad Social Corporativa. Análisis de casos. 


Beatriz Legerén
1.  Videojuegos, diseño, desarrollo
2.  Del juego al videojuego. Historia, industria, creación.
3.  Videojuego como herramienta educativa
4.  Deconstrucción de videojuegos para analizar la motivación del jugador
hacia los productos de entretenimiento interactivo.

Anna Amorós Pons

1.  Cine publicitario
2.  Relato cinematográfico
3.  Cine de autor
4.  Serialidad televisiva

Paulino Pérez Feijoó

1.  Producción Audiovisual de contidos de Divulgación Científica
Elaboración de pezas audiovisuais (reportaxe e documental) de contido científico con fins divulgativos ou promocionais que dende unha perspectiva multidisciplinar fomenten a interacción entre as áreas de coñecemento da ciencia aplicada e a narrativa e a producción audiovisual.


2.  Elaboración de video tutoriais con finalidade didáctica.
Producción e realización de vídeo tutoriais de carácter didáctico sobre tecnoloxía audiovisual. O obxectivo é cubrir un importante valeiro existente en titoriais explicativos en castelán ou galego e con finalidade docente sobre técnicas de iluminación, cámara e son.

3.  O docudrama: entre a realidade dos feitos e a ficción.
A partires da análise dos distintos formatos de docudrama e a súa relación entre o documental e o drama, o racional e o emocional, desenvolver e producir un documental encadrado neste xénero manexando os recursos narrativos e dramáticos que re-crean unha realidade e narran acontecementos reais convertendos nun espectáculo televisivo.

4.  Producción y realización de programas en directo vía estreaming
Desenvolvemento da producción televisiva de eventos que polo seu interese podan ser retransmitidos en internet por streaming. Os proxectos poden ser enfocados dende a variedade dos diferentes aspectos da produción audivisual:  dirección, guión, produción, realización, iluminación e son.Despois das modificacións de onte (1.10.2013) xa tendes á vosa disposición o REGULAMENTO DE TFG DE CAVREUNIÓN 26.SEPT.2013 
CONVOCATORIA DE OUTUBRO 2012

DATA DE DEPÓSITO DO TFG: 10 outubro.
DEFENSAS: Entre o 21 o e 25 de outubro.

TRIBUNAL:

Jesús Lage 
Daniel Martí
Beatriz Legerén

SUPLENTES:

1. Fortunato Rodríguez
2. Alberto Dafonte
3. Jorge Lens
4. Mónica ValderramaEnlace ao proceso a seguir en caso de reclamación de cualificacións de TFG


http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Secretaria_xeral/Instrucixn_reclamacixns_TFG.pdf

Tribunal I - 15 de xullo (salón de graos)

Estefanía Pérez Domínguez 10:00
Laura Fernández Soto 10:30
Carolina Merino Lago 11:00
DESCANSO
María del Pilar Costado Chas 12:00
Eire García Cid 12:30
Beatriz Costas Parada 13:00

Tribunal II - 16 de xullo (salón de graos)

Fátima Santiago Cortegoso 10:00
Bruno Vence González 10:30
Mara Portela Santos 11:00
Raisa Abal Parada 11:30
Elisa Labrador González 12:00
Carmen Rey Mayo 12:30
Amara Pensando Pena 13:00
Germán Pérez Iglesias 13:30 (entra Fortunato Rodríguez en lugar de Miguel Anxo Fernández para la evaluación de este TFG por ser tutorizado de este último)

A PARTIRES DAS 9.00 PODEDES CARGAR AS VOSAS PRESENTACIÓNS NO RACK DO SALÓN DE GRAOS.

TRIBUNAIS XULLO (15-16)


Tribunal I: Luis Emilio Fernández, Alberto Dafonte e Ana Dopico

Tribunal II: Miguel Anxo Fernández, Beatriz Legerén e Jorge Lens Leiva 


Os actos de defensa terán lugar nas datas xa establecidas: 15, 16 e 17 de xullo


O 5 de xullo é a data límite para depositar os TFG.

Relación de alumnos de CAV que defenderán o TFG na convocatoria de maio 2013Martes, 14 de maio

SEMINARIO 13

Mércores, 15 de maio

SALÓN DE GRAOS

Xoves, 16 de maio

SALÓN DE GRAOS

Tribunal nº 1

Tribunal nº 2
Tribunal nº 3
Mónica Valderrama
Fernando Ramos
Benigno Salgado

Susana Domínguez
Oswaldo García
Anna Amorós
Beli Martínez
Rosa Ricoy
Fortunato Rodríguez

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30Olalla Rodríguez San Juan
Ana Mª Rodríguez Torres
Andrea Rodríguez Romar
Diego Alonso Otero
Débora Pérez Davila
Jónatan Brandariz Rguez.

Nerea Sarmiento Soto
Uxía Piñeiro Barcia
Esteban Vilela Bellas
Alba Colino Expósito
Cristina Graña García
Rubén Domínguez Pérez

16.00 Adrián Conde Novoa
16.30 Marta Cabada Vilar
17.00 Antía Mouriño García
17.30 Leticia Otero Blanco
18.00 Amanda Dacosta Fandiño
18.30 Nuria Goldar Barcala


IMPORTANTE: DENDE UNHA HORA ANTES DO INICIO DAS DEFENSAS DOS PROXECTOS PODERÁ PASARSE POLO ESPACIO RESERVADO PARA PROBAR OS MEDIOS TÉCNICOS. PRÉGASE QUE OS DOCUMENTOS SEXAN COMPATIBLES COS PCs cos que se contan nos racks da facultade pois non se dispón de tempo para ir cambiando aos portátiles dos alumnos. De modo que a presentación debe traerse en pendrive ou estar aloxada en Internet para evitar problemas técnicos.

REUNIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO
DE CAV
02.05.2013

Ante dudas a diferentes aspectos sobre el depósito de los TFG y documentos necesarios para efectuar el mismo se ACUERDA:

1. El documento de depósito (ANEXO III) con el visto y place del tutor es suficiente como constancia de revisión y aceptación de exposición pública. Con lo cual es suficiente esa firma como aval del director del proyecto. Es decir, no será imprescindible la rúbrica en las páginas interiores del proyecto.

2.  Recordar que el expediente académico se pide en administración con 48 horas de antelación y debe escanearse y subirse a la plataforma faitic. En casos urgentes podría aceptarse un extracto de la secretaría virtual en pdf.

3. Los tutores deben realizar un INFORME CON CALIFICACIÓN FINAL. No existe un modelo único (dada la variedad de proyectos de índole o práctica que se admiten), por lo que unas líneas sobre el trabajo supervisado y una nota del 0-10 se entregarán personalmente o vía electrónica a los coordinadores de la materia o la titulación (J. Lens o M. Valderrama) para hacerlo llegar al Tribunal calificador una vez constituido.
No el alumno sino el PROFESOR TUTOR enviará por correo electrónico a jlens@uvigo.es o coordinacav@gmail.com el INFORME CON NOTA.
Esta nota será el 25% de la calificación final y dicho informe será considerado por el Tribunal de los TFG.

4. Cuando el proyecto es una obra audiovisual hay que hacer entrega vía registro del CD, DVD o soporte para su visionado. El registro en Pontevedra lo tenéis en Forestales, enfrente de nuestro Centro y debéis dirigirlo a la COMISIÓN ESPECÍFICA DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

5. LA FECHA LÍMITE DE DEPÓSITO para la convocatoria de JULIO es el día 5 a las 14 horas.


DEPÓSITO PARA DEFENSA PÚBLICA
ÚLTIMAS DECISIÓNS COMISIÓN DE TFG 
(reunida hoxe 20/03/2013)

A data límite para o depósito é o 6 de maio de 2013 ás 14 horas e vía rexistro.
Estase barallando a posibilidade dunha entrega da memoria en pdf na plataforma faitic na materia TFG e así permitir o aforro das 4 impresións en papel que se indican no regulamento. Unha vez establecida e aprobada esa situación serán avisados tódolos alumnos vía e-mail dende a coordinación.

CAMBIOS NOS TRIBUNAIS:

maioTribunal I: Mónica Valderrama, Benigno Fernández, Fernando Ramos

xulloTribunal I: Luis Emilio Fernández, Alberto Dafonte, Ana DopicoTribunal III: Carlos Soutelo, Daniel Martí, Mercedes Román

Nos demáis casos seguen as composicións do sorteo orixinal (ver máis abaixo)

LISTADO DEFINITIVO DE TFG CAV


Germán Pérez Iglesias
Viñetas y celuloide: una aproximación al comic en el cine a lo largo de la historia
Miguel Anxo Fernández
Débora Pérez Davila
Grupos de comunicación
Mercedes Román
Antía Mouriño García
Diseño y desarrollo de contenidos transmedia. Cómo adaptar un contenido a diferentes medios, pantallas, soportes, aprovechando las principales características de cada uno de ellos.
Beatriz Legerén
Nuria Goldar Barcala
Los dramas de Billy Wilder
Miguel Anxo Fernández
Estefanía Pérez Domínguez
Los videojuegos y los sistemas interactivos e inmersivos aplicados a la medicina
Beatriz Legerén Lago
Nerea Sarmiento Soto
Contidos transmedia nas series de Tv
Alberto Dafonte
Maria del Pilar Costado Chas
Diseño y desarrollo de un videojuego educativo sobre el cuidado del Medio Ambiente.
Beatriz Legerén
Amanda Dacosta Fandiño
Jane Austen: del papel a la pantalla
Mercedes Román
ALBA COLINO EXPÓSITO
Elaboración dunha páxina web persoal como currículo audiovisual.
A finalidade é dispor dun soporte profesional para poder mostrar ás distintas empresas o traballo para o que estou capacitada.
A metodoloxía a utilizar parte da programación dunha páxina web prescindindo de plantillas, cun diseño consensuado co titor e engandindo pequenas animacións.
FORTUNATO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Leticia Otero Blanco
TV Social. Evolución, usos e beneficios.
Alberto Dafonte
María del Carmen Rey Mayo
Preprodución da curtametraxe “O difícil que é dicir quérote”
Isabel Martínez Martínez
Jonatan Brandariz Rodríguez
El Relato Cinematográfico: Elaboración de un guión para cortometraje de ficción.
Anna Amorós
Olalla Rodriguez San Juan
Diseño, desarrollo y creación de un juego serio. Juego educativo: Juego para niños, de entre 3 y 6 años, que no saben leer.
Beatriz Legerén
Elisa Labrador González
Música e sociedade: e interrelación entre o xénero electrónico e a sociedade actual.
Xesús Adolfo Lage Picos
ADRIAN CONDE NOVOA
Hormigas, jirafas y fama. Las relaciones de Salvador Dalí con el mundo audiovisual
Mónica Valderrama Santomé
DIEGO ALONSO OTERO
La literatura en el periodismo de Arturo Pérez-Reverte
Susana Domínguez Quintas
Bruno Vence González
La realización de un documental: Galician Hi-Fi
Martínez Martínez, María Isabel
Raisa Abal Parada
Vídeo de sobre 3 minutos, un poco más quizá, presentando Madrid de una manera dinámica, desde un punto de vista cultural (exposiciones, eventos) hasta un punto de vista un poco más personal que no todo el mundo ve (otros eventos, gente, estilos de vida, tribus urbanas, etc), utilizando a un/una skater como medio de transporte. Estaría compuesto de planos cortos y vistosos, de manera que no aburriese al espectador.
Mónica Valderrama
Andrea Rodríguez Romar
Documental contemporáneo sobre Caridad, dona dunha tenda de segunda man en Marín
Isabel Martínez
Ana María Rodríguez Torres
Documental contemporáneo sobre Caridad, dueña de una tienda de segunda mano.
Isabel Martínez
Cristina Graña García
No apartado de fotografía, "As caras da crise".
Trátase de afondar na situación actual de crise a través de retratos de xente que se atopa nesta situación. Que os retratos falen por sí mesmos da situación dramática que se está a vivir nestes momentos.
Jorge Lens Leiva
Beatriz Costas Parada
El periodismo de declaraciones en el siglo XXI
Susana Domínguez Quintas
Fátima Santiago Cortegoso
Produción del documental “Galicia Hi-Fi”
María Isabel Martinez Martinez
Alba Paz Fernández
As críticas de cine de Miguel Anxo Fernández en La Voz de Galicia 2012. Edición e estudo
Benigno Fernández Salgado
Dunia Álvarez Prieto
Iniciación ó cinema, historia e técnica, para nenos (a partir dos 9-10 anos). Creación dun libro didáctico de entretemento, interactivo, sobre cine, integrando a técnica de realidade aumentada.
Miguel Anxo Fernández Fernández
Rubén Domínguez Pérez
Guión, produción e realización dunha curtametraxe de ficción de entre 20 e 30 minutos cuxa temática ampla será a migración desde o punto de vista de personaxes que renegan do seu entorno, da forma na que se ven obrigados a vivir. A curtametraxe será feita en galego en todos os seus procesos e comunicacións.
Benigno Fernández Salgado
Carolina Merino Lago
Dossier de arte: “O Segredo según António Botto”
MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ
Mara Portela
La ficción seriada televisiva. La adaptación literaria en la ficción seriada televisiva . Juego de Tronos y Los pilares de la Tierra
Anna Amorós
Elena Lodeiros Armental
Comunicación y Relaciones Públicas para empresa organizadora de cursos al extranjero.
Mónica Valderrama
Amara Pensado Pena
Docudrama sobre a enfermidade do síndrome de Rett.
Paulino Pérez
Eire García Cid
Alice Guy Blaché no século XXI
Miguel Anxo Fernández
Esteban Vilela Bellas
Desarrollo de producción de un reality “Wannabies”
Isabel Martínez
Uxía Piñeiro Barcia
Estudo sobre o cambio do análixico ó dixital no ámbito fotográfico.
Jorge Lens
Laura Fernández Soto
La muerte en el cine de Ingmar Bergman y Woody Allen
Miguel Anxo Fernández
Alfonso Merino García
PRODUCCIÓN Y CREACIÓN DE DISCURSOS AUDIOVISUALES EN ESPECTÁCULOS MUSICALES: La Gira Budiño 2010
Oswaldo García Crespo
Marta Cabada Vilar
Virxilio Bieitez: un artista na sombra
Jorge Lens Leiva

COMPOSICIÓN TRIBUNAIS TFG

A composición dos tribunais realízase por sorteo tendo en conta a presenza en cada tribunal dun membro do Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidade por ter a docencia maioritaria, según consta na normativa.

A composición dos tribunais queda como segue:

Convocatoria de maio

Tribunal I: Mónica Valderrama, Ana Fernández Soneira, David Formoso
Tribunal II: Susana Domínguez, Alfredo García Pinal, Anna Amorós
Tribunal III: María Isabel Martínez, Rosa María Ricoy, Fortunato Rodríguez

Convocatoria de xullo:


Tribunal I: Alberto Pena, Alberto Dafonte, Ana Dopico
Tribunal II: Xesús Laxe, Beatriz Legerén, Beatriz Martínez
Tribunal III: Bernardo Correa, Daniel Martí, Mercedes Román

Procédese tamén á designación polo mesmo método dunha reserva de suplentes para ambas convocatorias que se incorporarán según a orde aquí establecida en caso de que algún dos membros titulares dos tribunais de maio ou xullo non poida formar parte dos mesmos por unha causa xustificada.

Os suplentes, por orde, son:
Fernando Ramos
Luis Emilio Fernández
Carlos Soutelo
Benigno Fernández
Oswaldo García
Miguel Anxo Fernández
Jacinto Lareo

A comisión establece como datas para a defensa dos TFG para a primeira convocatoria o 14, 15 e 16 de maio (Tribunais I, II e III respectivamente) e como datas para a segunda convocatoria o 15, 16 e 17 de xullo (Tribunais I, II e III respectivamente).

Aclárase que, en caso de que en calquera das convocatorias se poida reducir o número de xornadas de exposición dos traballos polo volume de alumnado que se presenta, suprimiranse os tribunais designados en orde inversa (3, 2, 1).

Os traballos deberán estar depositados en Decanato 10 días antes da súa defensa.

DATAS IMPORTANTES 

- 18 MARZO 2013 remata o prazo para presentar o título definitivo do proxecto. Remitir modificacións por parte do director/a a coordinacav@gmail.com

- DEPÓSITO TRABALLOS: 10 días antes da primeira data de defensa de cada unha das convocatorias.
- DEFENSAS:
1ª convocatoria 14, 15 e 16 de MAIO.
2ª convocatoria 15 e 16 de XULLO.


PARA RECLAMACIÓN Á ASIGNACIÓN DE TITOR PARA O TFG
Tendes ata o 26 de novembro de 2012 para realizar a reclamación en caso de precisala.


LISTADO PROVISIONAL ALUMNO, TRABALLO E TITOR 2012-13link solicitude alumnado para inscripción

LIÑAS TEMÁTICAS

  • Análisis estratégico de empresas del sector audiovisual. Tutora: Adela García-Pintos Escuder.
  • Análisis de prácticas de marketing estratégico y operativo en el sector audiovisual. Tutora:  Ana Dopico Parada.
  • Ética y Derecho de la Comunicación, Comunicación Corporativa e institucional y Protocolo. Tutor: Fernando Ramos Fernández.

No hay comentarios:

Publicar un comentario